Hotărârea nr. 54/2000

OBIECT:*MODIFICAREA H.C.L. NR.360/11.11.1999, PRIN CARE S-A APROBAT CAIETUL DE SARCINI PRIVIND CONCESIONAREA PARCARILOR CU PLATA DIN MUNICIPIUL BRASOV* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 54

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: modificarea H.C.L. nr. 360/11.11.1999, prin care s-a aprobat caietul de sarcini privind concesionarea parcărilor cu plată din Municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. T 5252/11.02.2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Administrare Străzi, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 360/1998, art. 8,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 67/1999, H.C.L. nr. 178/1999 şi Legea nr. 219/1998, art. 8,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă reformularea art. 4, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 360/1999 şi art. 5, alin. 9, din caietul de sarcini, după cum urmează:

"Concesionarul va plăti anual către concedent 20% din încasările pe zone, dar nu mai puţin decât preţul de adjudecare

        ART. 2. Se republică Hotărârea Consiliului Local nr. 360/1999.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE

ANEXA                                                   

la H.C.L. nr. 54/2000                                      

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Braşov

 

I. OBIECTUL LICITAŢIEI

Art. 1. Obiectul licitaţiei îl constituie concesionarea parcărilor cu plată din municipiul Braşov, cuprinse în Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Modalitatea de acordare a concesiunii se va face prin procedura licitaţiei publice deschise.

II. CONDIŢII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII

Art. 2. 1) Prin darea în concesionare a parcărilor publice din municipul Braşov se va urmări ca firma gestionară să amenajeze parcările cu coşuri de gunoi - să le doteze cu parcometre electronice, indicatoare de circulaţie corespunzătoare, precum şi executarea marcajelor rutiere aferente acestora conform standardelor europene.

2) Gestionarea  parcărilor cu plată se va face cu respectarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 67/1999 (Anexa 4), inslusiv completările şi modificările ulterioare aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.

3) Concesionarul are obligativitatea asigurării activităţii şi a serviciilor publice ce se impun în regim de continuitate şi permanenţă. Este interzisă subconcesionarea bunului public  concesionat, concesionarul având obligaţia de a exploata în mod direct obiectul concesiunii.

4) Parcările publice cu plată din Municipiul Braşov se concesionează pe o durată de 10 ani de la data adjudecării licitaţiei; licitaţia efectuându-se pe zone tarifare conform Regulamentului de parcare aprobat prin H.C.L. nr. 67/1999.

5) Concesionarul va avea sediul sau un dispecerat în Municipiul Braşov şi va fi obligatoriu dotat cu telefoane fixe şi mobile, va avea un birou administrativ şi de relaţii cu publicul într-o zonă accesibilă (de preferinţă centrală) şi un punct de lucru unde se va desfăşura activitatea practică cu mijloacele adecvate, pentru gestionarea, controlul şi service-ul necesar. 

6) Firemele participante vor prezenta obligatoriu un proiect ilustrativ complet al sistemului de parcare, propus.

III. INVESTIŢII NECESARE

Art. 3. Prin preluarea în concesiune a parcărilor publice din Municipiul Braşov, concesionarul va realiza investiţii necesare pentru modernizarea sau extinderea parcărilor. Extinderea platformelor de parcaer se va face cu aprobarea Consiliului Local.

Agentul economic ce îşi va adjudeca licitaţia privind concesionarea parcărilor publice din Municipiul Braşov are obligaţia de a asigura în termen de 3 luni de la încheierea contractului de concesiune, montarea a minim unui parcometru electronic la 30 de locuri de parcare, în zona I.

Montarea parcometrelor în zonele II şi III se va face în termen de maxim 12 luni de la data adjudecării licitaţiei.

Este interzisă montarea de ceasuri de parcare pentru fiecare loc în parte.

De asemenea, intră în sarcina concesionarului ca toate parcările să fie prevăzute cu indicatoare de circulaţie corespunzătoare şi cu coşuri de gunoi. Concesionarul va asigura şi va executa marcajele rutiere aferente parcărilor, conform standardelor europene.

Pe durata concesiunii, concesionarului îi revine obligaţia efectuării pe cheltuiala proprie a studiilor de amplasament, în vederea extinderii parcărilor existente sau realizării platformelor de noi parcări. Extinderile se vor face de către concesionar, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

IV. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR

Art. 4. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt:

a) bunurile de retur - sunt bunurile formate din parcările prezentate în Anexa I, precum şi investiţiile realizate prevăzute în Caietul de sarcini, cap. III.

b) bunuri de preluare - bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii. Aceste bunuri revin concedentului, în totalitate la încetarea contractului, în stare bună de funcţionare cu valoare contabilă actualizată.

c) bunuri proprii - bunurile care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului cu excepţia celor prevăzute la litera b.

V. CLAUZE FINANCIARE ŞI DE ASIGURÃRI

Art. 5. Garanţia de participare va fi de 10.000.000 lei repartizată pe zone, astfel:

 • Zona I - 70.000.000 lei
 • Zona II - 2.000.000 lei
 • Zona III - 1.000.000 lei

Ofertantul va pierde garanţia de participare dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului.

Garanţia de participare a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută de către concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune.

Concesionarul are obligaţia ca în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună cu titlu de garanţie o sumă reprezentând 10% din suma obligaţiei de plată către concedent, datorată pentru primul an de activitate.

Dacă este necesar, din această sumă vor fi preluate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar, conform contractului de concesiune.

Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui gajul, cu acordul concedentului. Se va constitui o garanţie similară în funcţie de necesitatea acoperirii costurilor viitoare, pentru îndeplinirea obligaţiilor privind protecţia mediului, care pot apărea pe parcursul derulării concesiunii.

Preţul de plecare al licitaţiei publice este de:

 • Zona I - 2.800 lei/loc/zi
 • Zona II - 2.000 lei/loc/zi
 • Zona III - 800 lei/loc/zi

Preţul estimativ al investiţiei pe zone de:

 • Zona I - 4.500.000.000 lei
 • Zona II - 2.300.000.000 lei
 • Zona III - 2.200.000.000 lei

Concesionarul va plăti anual către concedent minim 20% din încasările pe zone, dar nu mai puţin decât preţul de adjudecare al licitaţiei.

Preţul la care se va adjudeca licitaţia se va exprima în dolari, funcţie de paritatea leu/dolar, comunicată de Banca Naţională Română, pe data adjudecării şi se va achita în lei la cursul leu/dolar pentru data plăţii.

În cazul în care Banca Naţională Română nu mai comunică paritatea leu/dolar, modul de indexare al preţului se va stabili prin hotărâre a Consiliului Local.

VI. RÃSPUNDEREA CONTRACTUALÃ

Art. 6. Drepturile concesionarului:

 • în temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice care fac obiectul caietului de sarcini şi al contractului,
 • concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege roadele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, conform contractului de concesiune.

Art. 7. Obligaţiile concesionarului:

 • să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi permanenţă a parcărilor publice ce fac obiectul concesiunii;
 • are obligaţia de a exploata în mod direct bunurile, activităţile şi serviciile publice care fac obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona obiectul concesiunii;
 • are obligaţia să plătească preţul stabilit în urma licitaţiei şi în modul de plată stabilit în contractul de concesiune;
 • la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului bunurile de retur inclusiv investiţiile, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, inclusiv investiţiile realizate pe perioada concesiunii;
 • în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună garanţia prevăzută la art. 5 din lege, stabilită de concedent. Concesionarul poate depune ca garanţie şi titluri de credit asupra cărora constituie un drept de gaj în favoarea concedentului;
 • în condiţiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forţa majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii, până la preluarea acestuia de către concedent;
 • în cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii de exploatare a parcărilor publice cu plată, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării de măsuri ce se impun pentru asigurarea continuităţii;
 • să fie proprietarul proiectului Hardware şi Software (pentru evitarea apelării la specialist din partea producătorului, în caz de defecţiuni sau modificări de program);
 • să respecte Regulamentul de funcţionare al sistemului de parcare în Municipiul Braşov şi toate hotărârile de Consiliu Local cu privire la parcările publice;
 • să realizeze în termen de 12 luni investiţia de amenajare, în caz contrar va plăti o penalizare lunară de 0,01% pentru lucrările nerealizate şi nerecepţionate de comisie.

Art. 8. Drepturile concedentului:

 • pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să verifice respectarea obligaţiilor asumate, de concesionar. Verificarea se va exercita cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în contract;
 • concedentul poate modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune, în condiţiile art. 31, alin.1  din Legea nr. 219/1998. Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului concesionat în noile condiţii stabilite de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune.

Art. 9. Obligaţiile concedentului:

 • să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune;
 • nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de lege;
 • este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

VII. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art. 10. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii:

 • la expirarea duratei stabilită în contractul de concesiune;
 • în cazul în care interesul naţional sau local o impune prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;
 • în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar prin realizarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
 • în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent prin rezilierea unilaterală de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;
 • la dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului concesionat sau în cazul posibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata prin renunţare fără plata unei despăgubiri.

Art. 11. Nerespectarea obligaţiilor contractuale timp de 30 de zile de la data încheierii contractului atrage după sine penalizarea concesionarului cu 0,3% pe zi, din sumele datorate concedentului pentru primul an de activitate.

Nerespectarea obligaţiilor contractuale timp de 60 de zile atrage după sine rezilierea contractului de drept, fără somaţie, punerea în întârziere sau judecată şi perderea garanţiei de bună execuţie.

VIII. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Art. 12. La organizarea licitaţiei, firmele participante vor prezenta:

a) rezidenţa firmei;

b) se va prezenta un proiect ilustrativ complet al sistemului de parcare propus, care să cuprindă:

 • data începerii, etapizarea şi finalizarea dotării parcărilor cu parcometre electronice;
 • descrierea caracteristicilor tehnici, a parcometrului folosit,
 • descrierea sistemului de certificare al încasărilor;
 • descrierea sistemului de eliberare şi folosire a tichetelor şi abonamentelor de utilizator;
 • programul şi sistemul de supraveghere, organizare şi control al serviciilor de gestionare al parcărilor;
 • alte elemente pe care le consideră concesionarul necesare a fi trecute în acest proiect.

c) se va demonstra proba de funcţionare practică a parcometrelor ce vor fi utilizate;

d) tipologia parcometrelor electronice utilizate, societatea de furnizare şi societatea producătoare a parcometrelor va prezenta certificat de calitate în conformitate cu normativul ENISO 9000;

e) garanţia de proprietate cu privire la hardware şi software a parcometrelor electronice a firmei gestionare, pentru adaptarea adecvată la shimbări tehnologice, fiscale, monetare, cât şi pentru o siguranţă sporită privind asigurarea şi asistenţa tehnică a pieselor de schimb;

f) informaţii generale despre ofertant;

g) informaţii privind capacitatea de gestionare a sistemului;

h) capacitatea ofertantului de efectua operaţiuni de întreţinere, reparare, aprovizionare cu piese de schimb pe durata derulării contractului pentru bunurile de folosinţă îndelungată.

NOTÃ: Lipsa unui element de la art. 12 atrage excluderea din licitaţie a ofertantului.

IX. EVALUAREA, COMPARAREA ŞI ADJUDECAREA OFERTELOR

Art. 13. Evaluarea, compararea şi adjudecarea ofertelor se va face în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute în Anexa 3.

Comisia de evaluare alege oferta pe care o consideră cea mai bună din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecţie enunţate.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.

COMISIA:

 1. Loga Mugur                  - preşedinte    _______________________
 2. Stan Cicerone               - membru        _______________________
 3. Radnoti Attila              - membru        _______________________
 4. Buduşan Liviu               - membru        _______________________
 5. Eftimie Elena               - membru        _______________________
 6. Reprezentant M.F.           - membru        _______________________
 7. Tudorache Marilena          - membru        _______________________
 8. Stăniloae Traian            - membru        _______________________
 9. Doboş Adrian                - membru        _______________________
 10. Stan Sanda                  - secretar      _______________________

ANEXA NR. 2          

T A B E L

CU PARCÃRILE AUTO DIN MUNICIPIUL BRAŞOV

ZONA                                                                              NR. LOCURI

                                                                                    PARCARE

1  1) str. Hirscher, intersecţia cu str. Castelului (zona transformatorului)                                                                           36

1  2) str. Armata Română din str. Republicii până în str. Mureşenilor, longitudinal pe ambele părţi                            48

1  3) str. Grigoraş Dinicu, intersecţia cu str. N. Bălcescu şi str. Diaconu Coresi                                                               25

1  4) Rectorat                                                                                                                                                                                   55

1  5) str. Nicolae Iorga (partea dinstre parc)                                                                                                                              93

1  6) str. Sf. Ioan (în spatele Hotelului ARO)                                                                                                                              50

1  7) Liceul Unirea (de la Hotel Capitol până la str. N. Bălcescu)                                                                                         40

1  8) str. Nicolae Bălcescu (vis-a-vis de Magazinul Universal)                                                                                               42

1  9) str. N. Bălcescu - Armata Română - Politehnicii                                                                                                              80

1 10) parcarea cuprinsă între clădirea  Poştei şi Parcul Eroilor                                                                                             50

2 11) Gara de călători (în faţă şi alveolele laterale)                                                                                                                 121

3 12) str. Uranus (zona Complexul Mare)                                                                                                                                    70

3 13) B-dul Saturn (zona Complexul Mare)                                                                                                                                 44

3 14) str. Zizinului (stânga + dreapta)                                                                                                                                        100

3 15) str. Berzei (parcare magazin piese auto - Calea Bucureşti)                                                                                          50

2 16) Parcare intersecţie str. Al. I. Cuza cu str. I. Maniu - Cantina C.F.)                                                                                 30

1 17) Poiana Braşov - parcare staţie R.A.T.                                                                                                                              150

1 18) Poiana Braşov - parcare Restaurantul Ursul                                                                                                                   30

1 19) Poiana Braşov - parcare Hotel Teleferic                                                                                                                           30

1 20) Poiana Braşov - parcare Şura Dacilor                                                                                                                               28

1 21) Poiana Braşov - parcare Coliba Haiducilor                                                                                                                      18

1 22) Poiana Braşov - parcare Complex Favorit                                                                                                                        32

1 23) str. Mureşenilor                                                                                                                                                                      78

1 24) str. G. Bariţiu                                                                                                                                                                           30

1 25) str. Ghe. Dima                                                                                                                                                                        20

1 26) str. D. Gherea - latura Sudcă - Magazin STAR                                                                                                                 26

1 27) Telefoane - sediul nou                                                                                                                                                         20

1 28) str. M. Sadoveanu                                                                                                                                                                  22

1 29) Parcare B-dul Eroilor - partea stânga sesn mers, de la Hotelul ARO până la Teatrul Dramatic                         172

1 30) Prelungire B-dul Eroilor - Cinema Astra                                                                                                                            29

2 31) Camera de Comerţ (B-dul M. Kogălniceanu)                                                                                                                   38

2 32) Primăria Municipiului Braşov - C 7                                                                                                                                     40

3 33) Parcare I.T.C.                                                                                                                                                                          63

2 34) B-dul Victoriei (ambele părţi)                                                                                                                                             200

1 35) Magazinul STAR (platou)                                                                                                                                                      87

3 36) str. Al. Vlahuţă                                                                                                                                                                       150

1 37) B-dul Eroilor - Capitol - Modarom                                                                                                                                        48

1 38) Platforma Spitalului Militar                                                                                                                                                    40

2 39) B-dul 15 Noiembrie - Teatrul Dramatic - Centrul Civic                                                                                                    90

2 40) str. I. Maniu                                                                                                                                                                               70

2 41) str. Vlad Ţepeş                                                                                                                                                                        15

TOTAL GENERAL: 2467                                                           din care: ZONA 1 - 1379

                                                                                                                      ZONA 2 -  604

                                                                                                                      ZONA 3 -  484

ANEXA 3               

CRITERII DE SELECŢIE A OFERTELOR

A. ASPECTE ECONOMICE ŞI FINANCIARE ALE OFERTEI

 1. expertienţa în domeniu                                                           - 10 puncte
 2. investiţiile din fonduri proprii                                                  -  5 puncte
 3. plăţi către concedent (tarife propuse)                                   - 35 puncte
 4. metoda obţinerii finanţării externe (credite, împrumuturi) - 10 puncte

                                TOTAL:      - 60 puncte

B. ASPECTE TEHNICE ALE OFERTEI

 1. pregătirea organizatorică şi tehnică precum şi soluţiile tehnice propuse                        - 10 puncte
 2. program de construcţie cu etapizare                                                                                        - 10 puncte
 3. sistem de supraveghere, control şi organizare asupra serviciilor propuse                     - 10 puncte
 4. credibilitatea procedurii de încasare a tarifelor                                                                      - 20 puncte
 5. proiect ilustrativ                                                                                                                              - 10 puncte

                                                                                                                      TOTAL:                       - 60 puncte

C. CONDIŢII GENERALE ALE OFERTEI

 1. respectarea parametrilor pentru Protecţia Mediului                                                               - 10 puncte
 2. folosirea materialelor şi produselor fabricate în România                                                   - 20 puncte

                                                                                                                 TOTAL                            - 30 puncte

D.  ASPECTE JURIDICE ALE OFERTEI

 1. împărţirea riscului şi a răspunderii între concedent şi concesionar                                  - 10 puncte
 2. forma de control şi monitorizare asupra activităţii aplicată de concesionar                     - 10 puncte

                                                                                                                       TOTAL:                     - 30 puncte

1) Preţul cel mai mare oferti de concesionar ___________ eli/loc/zi = 70 puncte

Preţul minim oferit este de 2.267 lei/loc/zi

2) Suma oferită pentru realizarea investiţiei _______________ lei = 15 puncte

Suma minimă ce poate fi oferită este de 9.000.000.000 lei

3) Capacitatea ofertantului de a efectua operaţiuni de întreţinere reparare şi aprovizionare cu piese de schimb pe durata derulării contractului pentru bunurile de folosinţă îndelungată                                                 - 10 puncte

4) proiect ilustrativ                                                                                                                                                - 5 puncte

                                                                                                                                           TOTAL:                    - 100 puncte