Hotărârea nr. 53/2000

OBIECT:*MAJORAREA TARIFULUI PENTRU PRESTATIA EFECTUATA/ GARDIAN PUBLIC* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2000; ANALUIZÂND REFERATUL NR.864/17 FEBRUARIE 2000, AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PRO

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 53

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: majorarea tarifului pentru prestaţia efectuată/gardian public

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 864/17 februarie 2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune majorarea tarifului pentru prestaţia efectuată/gadian public,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 361/1999, pentru aprobarea N.M. de aplicare a O.G.U. nr. 14/1998, prevederile cap. V, art. 4, din Contractul nr. 4/1997, încheiat cu Corpul Gardienilor Publici şi modificările ulterioare,

În temeiul art. 20, literele e şi t şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă majorarea tarifului pentru prestaţia efectuată/gardian public, de la suma de 1.823.627 lei la suma de 2.214.008 lei, prin încheierea unui act adiţional la contractul nr. 4/1997.

        ART. 2. Majorarea tarifului se aplică de la data de 1 ianuarie 2000.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE