Hotărârea nr. 52/2000

OBIECT: *INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR.ALEEA CONSTRUCTORILOR NR.2,ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI:PLEOT ION FANUT SI PLEOT ELENA*

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 52

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, vizând concesionarea terenului situat în Braşov, Aleea Constructorilor nr. 2, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari Pleonţ Ion Fănuţ şi Pleoţ Elena

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 18.15/8/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, Aleea Constructorilor nr. 2, în vederea extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. (2) din Legea nr. 219/1998, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 2, identificat prin C.F. nr. 36189 Braşov, cu nr.top. 9359/3/2/1/1/2, în suprafaţă de 4,5 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Pleoţ Ion Fănuţ şi Pleoţ Elena.

        ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de ing. Gh. Madan, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 1.100.000 lei, adică 61,4 USD (1 USD = 17.917 lei, la data de 22.12.1999), revenind o redevenţă de 0,55 USD/m.p./an, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

        ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

        ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 3219/1999, este de trepte de acces şi podest la imobilul înscris în C.F. nr. 31880, cu nr.top. 9359/3/2/2/2.

        ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE