Hotărârea nr. 51/2000

OBIECT:*TRANSMITEREA LISTEI DE PERSOANE DECEDATE PENTRU CLARIFICAREA SITUATIEI JURIDICE A UNOR SPATII LOCATIVE* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.3762/02.02.2000, AL DIRE

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 51

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: transmiterea listei de persoane decedate pentru clarificarea situaţiei juridice a unor spaţii localive

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 3762/02.02.2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, cu privire la transmiterea către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, a listei persoanelor decedate în vederea clarificării situaţiei juridice a spaţiilor locative deţinute de defuncţi,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 160/1996, modificată prin H.C.L. nr. 101/1997 şi republicată;

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă transmiterea, în xerocopie, către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, a listei persoanelor decedate pentru clarificarea situaţiei juridice a spaţiilor locative deţinute de aceştia şi aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov.

        ART. 2. Spaţiile devenite disponibile vor fi înaintate Comisiei de repartizare a locuinţelor constituită conform H.C.L. nr. 160/1996, republicată.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE