Hotărârea nr. 50/2000

OBIECT: *INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR.V.ALECSANDRI NR.4, CATRE S.C. IOVIDIA COM S.R.L.* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 200

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 50

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: însuşire raport de expertiză tehnică-evaluare, pentru concesionarea terenului situat în Braşov, str. Vasile Alecsandri nr. 4, către S.C. IOVIDIA COM S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 24.936/1998/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Vasile Alecsandri nr. 4, beneficiar S.C. IOVIDIA COM S.R.L.,

Având în vedere prevederile art. 84, alin. (3) din Legea nr. 69/1991, republicată şi art. 1, alin. (2) din Legea nr. 219/1998, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 129 m.p., situat în Braşov, str. Vasile Alecsandri nr. 4, identificat prin C.F. nr. 29105, cu nr.top. 6752/2/1/2, 6752/2/1/1/2, către S.C. IOVIDIA COM S.R.L. 

        ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de ing. Ţepuşe Mircea, privind identificarea, dezmembrarea şi evaluarea terenului situat în Braşov, str. Vasile Alecsandri nr. 4, identificat prin C.F. nr. 29105, cu nr.top. 6752/2/1/2, 6752/2/1/1/2, în suprafaţă de 129 m.p., către S.C. IOVIDIA COM S.R.L.

Preţul terenului determinat în condiţii depiaţă, conform expertizei, este de 46.593.768 lei, adică 2849,6 USD (1 USD = 16.351 lei la data de 15.09.1999), revenind o redevenţă anuală de 0,88 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata.

        ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

        ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE