Hotărârea nr. 5/2000

OBIECT: *CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL BRASOV* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 31 IANUARIE 2000; ANALIZÂND ADRESA NR.15.213/20.09.1999 A S.C. TERMOLUX S.A., PRIN CARE SE PROPUNE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 5

din data de 31 ianuarie 2000

OBIECT: concesionarea serviciului public de termoficare în Municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 ianuarie 2000,

Analizând adresa nr.15.213/20.09.1999 a S.C. TERMOLUX S.A., prin care se propune concesionarea serviciului public de termoficare,

Având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 219/1999,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă contractul de concesiune în favoarea S.C. Termolux S.A., a serviciului public de încălzire şi a bunurilor aferente aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA

ANEXA                       

la H.C.L. nr. /2000  

CONTRACT DE CONCESIUNE

I. PÃRŢILE CONTRACTANTE

Consiliul Local al Municipiului Braşov, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, reprezentat de Imbrea Mihai, având funcţia de consilier, preşedinte de şedinţă, în calitate de concedent pe de o parte şi

S.C. TERMOLUX S.A., cu sediul în Braşov, str. Uranus nr. 14, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J 08/560 din 1999, reprezentată prin Dr. Ing. Gulacsi Iosif, având funcţia de adminsitrator, în calitate de concesionar, pe de altă parte, încheie prezentul contract în temeiul art. 40 al Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art. 1. (1) Obiectul contractului de concesiune constă în expoatarea serviciului public de încălzire şi a bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov, după cum urmează:

a) reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic;

b) puncte termice şi centrale termice de cvartal;

c) construcţiile şi instalaţiile auxiliare;

d) terenurile aferente celor enumerate mai sus.

Art. 2. Lista bunurilor aparţinând domeniului public şi care constituie obiectul concesiunii sunt cuprinse în anexe şi fac parte integrantă din prezentul contract.

III. TERMENUL

Art. 3. (1) Durata concesiunii este de 25 de ani, începând cu data semnării prezentului contract amintit, conform H.C.L. nr. 64/1999.

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit, prin acordul scris al părţilor.

IV. REDEVENŢA ŞI PLATA ACESTEIA

Art. 4. Preţul concesiunii este o redevenţă valorică de 2.380.000.000 lei, plătită anual. Valoarea redevenţei va fi indexată anual corespunzător indicelui oficial de inflaţie comunicat de Direcţia Judeţeană pentru Statistică Braşov. Până la privatizarea societăţii comerciale, redevenţa se reduce cu 100%.

Concesionarul este autorizat să perceapă de la abonaţi contravaloarea serviciilor prestate, conform tarifelor în vigoare, precum şi cele de întreţinere a contoarelor, a instalaţiilor interioare, deschideri, închideri etc.

Art. 5. Plata redevenţei se va face prin conturile:

Concedent Trezoreria Braşov, cont nr. 21220207

Concesionar BRD Braşov 251100983041203

şi se va achita până la data de 30 septembrie al fiecărui an calendaristic, integral sau în mai multe rate, dar care nu pot fi mai mici decât 20% din valoarea totală.

V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 6. Drepturile concesionarului

(1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct şi exclusiv, pe riscul şi răspunderea sa, bunurile ce fac obiectul contractului de concesiune şi desfăşoară în acelaşi mod activităţile şi serviciile publice aferente.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunurilor şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.

Art. 7. Drepturile concedentului

(1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii sau serviciului, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. De asemenea, poate cere anual o dare de seamă tehnică şi una financiar contabilă.

(2) La încetarea contractului, concedentul are dreptul să preia bunurile care fac obiectul prezentului contract, inclusiv investiţiile realizate.

(3) Concedentul are dreptul să modifice unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale, legate de interesul public local.

Art. 8. Obligaţiile concesionarului

(1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor, cu maximum de diligenţă, pentru a păstra integritatea acestora şi a le dezvolta ca un bun gospodar, pe toată perioada contractului. De asemenea, să respecte condiţiile specifice impus de natura bunurilor.

(2) Să exploateze în mod direct bunurile, activităţile sau serviciile, subconcesionarea fiind interzisă. Cu toate acestea, el poate angaja sau se poate asocia cu terţi pentru efectuarea activităţii sale.

(3) Să acţioneze în permanenţă pentru creşterea eficienţei, prin următoarele modalităţi:

  • lucrări de întreţinere curente
  • reparaţii mari şi înlocuiri
  • dezvoltări, modernizări.

Programele privind lucrările de mai sus vor fi prezentate la începutul fiecărui an concedentului spre aprobare, iar valoarea acestora va fi prinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al concendentului.

(4) Să plătească redevenţă.

(5) Să restituie la încetarea contractului, gratuit şi liber de orice sarcini, obiectul concesiunii, cu toate instalaţiile, accesoriile şi anexele în bună stare de funcţionare.

(6) Să realizeze programul minimal al lucrărilor ce urmează a fi executate precum şi al investiţiilor ce vor fi aprobate de AGA (Consiliul Local Braşov).

(7) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât ajungerea la termen, forţă majoră, cazul fortuit şi culpa concedentului, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea de către concedent.

(8) În cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii.

Art. 9. Obligaţiile concedentului

(1) Concedentul este obligat să pună la dispoziţia concesionarului obiectul concesiunii liber de orice sarcini.

(2) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(3) Concedentul este obligat să nu modifice în mod unilateral contractul, în afara cazurilor prevăzute expres de lege.

(4) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VI. RÃSPUNDEREA CONTRACTUALÃ

Art. 10. Pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin contract, părţile datorează penalităţi. De asemenea, părţile datorează daune în măsura în care nu sunt acoperite de penalităţi. Forţa majoră apără de răspundere.

Art. 11. Pentru perioadele la care s-au aprobat, în condiţiile legii, amânări sau eşalonări de plăţi, nu se vor aplica penalităţi.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12. (1) Prezentul contract încetează în următoarele condiţii:

  • la expirarea duratei stabilite, dacă părţile nu convin în scris, prelungirea lui;
  • în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
  • în cazul nerespectării obligaţiile de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
  • la dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor concesionate sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără despăgubiri,
  • în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea. În acest caz se va întocmi o documentaţie în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune.
  • la menţinerea unei cauze de forţă majoră, mai mult de 6 luni.

(2) La încetarea, din orice cauză a contractului, bunurile ce au fost utilizate de concesionar potrivit obiectului prezentului contract, inclusiv investiţiile realizate, vor fi preluate de către concedent.

VIII. LITIGII

Art. 13. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.

IX. DEFINIŢII

Art. 14. Prin forţă majoră în sensul prezentului contract se înţelege o împrejurare extremă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

Prin caz fortuit se înţeleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.

X. ALTE CLAUZE

Art. 15. Concedentul îşi rezervă dreptul de a cere renegocierea clauzelor prezentului contract în situaţia privatizării societăţii comerciale, în aplicarea art. 40, alin. 3 din Legea nr. 219/1998.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi __________________________.

 

CONCEDENT                                         CONCESIONAR