Hotărârea nr. 49/2000

OBIECT: *INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV,STR.VÂRFUL CU DOR NR.3, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI:TUDOR IORDACHE SI TUDOR MAGDA* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 49

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, vizând concesionarea terenului situat în Braşov, str. Vârful cu Dor nr. 3, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari Tudor Iordache şi Tudor Magda

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 10.201/1999/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Vârful cu Dor nr. 3, în vederea extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de expertul tehnic ing. Climovici Lucian, privind identificarea şi evaluarea terenului situat în Braşov, str. Vârful cu Dor nr. 3, identificat prin C.F. nr. 15988, cu nr.top. 6755/19/1, în suprafaţă de 168,35 m.p., în vederea concesionării terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Braşov, necesar extinderii construcţiilor existente, către Tudor Iordache şi Tudor Magda, în cote indivize.

Concesionarea terenului se va face pe durata existenteţei construcţiilor, conform art. 19 din Legea nr. 50/1991, republicată.

        ART. 2. Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă, conform expertizei, este de 29.503.000 lei, adică 1612,7 USD (1 USD = 18.294 lei, la data de 6 ianuarie 2000), revenind o redevenţă anuală de 0,38 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata.

        ART. 3. Intenţia de concesionare a terenului pentru extinderea construcţiilor existente, menţionată la art. 1, va fi făcută publică.

Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată.

        ART. 4. În cazul concesionării terenului prin licitaţie publică, preţul de pornire al licitaţiei, conform expertizei menţionate la art. 1, este de 0,38 USD/m.p./an, exprimat în lei la cursul zilei, în funcţie de paritatea leu la cursul zilei, în funcţie de paritatea leu/USD, comunicată de B.N.R., pentru ziua desfăşurării licitaţiei.

        ART. 5. În cazul în care nici o persoană fizică sau juridică, ce se încadrează în prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, nu îşi manifestă intenţia de concesionare a terenului menţionat la art. 1, acesta se concesionează fără licitaţie publică domnului Tudor Iordache şi doamnei Tudor Magda, cu o redevenţă de 0,38 USD/m.p./an, care va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata.

        ART. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE