Hotărârea nr. 48/2000

OBIECT:*CONCESIONARE TEREN, SITUAT ÎN BRASOV,STR.INULUI NR.9 A ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI VLADAREANU MARIA SI VLADAREANU ION MARIUS* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 48

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Inului nr. 9A, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari Vlădăreanu Maria şi Vlădăreanu Ion Marius

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 24.277/1998/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Inului nr. 9A, necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiari Vlădăreanu Maria şi Vlădăreanu Ion Marius,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se avizează concesionarea terenului în suprafaţă de 110 m.p., în vederea extinderii construţiilor existente, în conformitate cu C.U. nr. 1136/1999 şi a planului de situaţie anexate, părţi integrante din prezenta hotărâre, către persoane fizice sau juridice care se încadrează în prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată.

        ART. 2. Expertiza tehnică de identificare, dezmembrare şi evaluare a terenului menţionat la art. 1, se va înainta spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

        ART. 3. Expertiza va fi întocmită de un expert autorizat şi executată pe cheltuiala solicitanţilor.

        ART. 4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 339/1999.

        ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE