Hotărârea nr. 47/2000

OBIECT:*AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE STR.CARIEREI NR.141* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.3114/28.01.2000, AL SERVICIULUI LIBERA INITIATIVA SI OCUPARE LOCUR

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 47

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: amplasarea unei construcţii provizorii pe str. Carierei nr. 141

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 3114/28.01.2000 al Serviciului Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind aproarea amplasării unei construcţii provizorii pe str. Carierei nr. 141,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carierei nr. 141, conform schiţei anexă la prezenta hotărâre, în următoarele condiţii:

Destinaţia terenului: amplasarea unei construcţii provizorii cu profil de spaţiu comercial, respectându-se şi celelalte condiţii menţionate în regimul tehnic al certificatului de urbanism.

Durata închirierii: pe o perioadă nedeterminată de la data adjudecării licitaţiei.

Suprafaţa terenului: 12,5 m.p.

Preţul de pornire al licitaţiei: este de 4.900 lei/m.p./zi, pentru suprafaţa ocupată de spaţiul comercial.

        ART. 2. Se aprobă caietul de sarcini pentru scoaterea la licitaţie publică a terenului situtat în Braşov, str. Carierei nr. 14, pentru amplasarea unei construcţii provizorii, parte integrantă a prezentei hotărâri.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE