Hotărârea nr. 46/2000

OBIECT:*MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR.429/1999, PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.4.508/2000, AL SERVICIULUI CONTENCIOS, PRIVIND M

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 46

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 429/1999, privind repartizarea locuinţelor sociale

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 4.508/2000 al Serviciului Contencios, privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 429/1999,

Având în vedere prevederile Legii nr. 145/1999 de modificare şi completare a Legii nr. 114/1996, republicată,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 429/1999, care va avea următorul conţinut:

"Începând cu data adoptării prezentei hotărâri au acces la locuinţe sociale, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puţin 20%  sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau, după caz, pe persoană, stabilit conform prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea nr. 114/1996, republicată ş modificată prin Legea nr. 145/1999.

       ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 429/1999 se va republica conform modificărilor din prezenta.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 429/1999

modificată conform H.C.L. nr. 46/28.02.2000

OBIECT: repartizarea locuinţelor sociale către categoriile de persoane îndreptăţite

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 13.735/1999 al Serviciului Contencios, privind repartizarea locuinţelor sociale către categoriile de persoane îndreptăţite,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 145/1999, modificată prin O.G.U. nr. 40/1999, ale H.G. nr. 446/1997,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, au acces la locuinţe sociale, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puţin 20%, sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau, după caz, pe persoană, stabilit conform prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea nr. 114/1996, republicată şi modificată prin Legea nr. 145/1999.

Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare potrivit prevederilor legale.

        ART. 2. Beneficiarii prezentei hotărâri sunt, în ordinea de prioritate stabilită mai jos, următoarele persoane:

a) persoanele evacuate în baza unor sentinţe judecătoreşti rămase definitive;

b) tinerii căsătoriţi care au fiecare vârsta de până la 35 de ani;

c) tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani;

d) invalizii de gradul I şi II;

e) persoanele cu handicap;

f) veteranii şi văduvele de război;

g) pensionarii;

h) beneficiarii prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată şi a Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat;

i) alte categorii de persoane sau familii.

        ART. 3. Locuinţele sociale se repartizează pe baza criteriilor stabilite mai jos:

 • persoanele sau familiile care solicită locuinţă socială;
 • să nu aibă asigurate condiţii de locuit;
 • să aibă domiciliul stabili în Municipiul Braşov.

       ART. 4. Repartizarea locuinţelor sociale se face de către o comisie, care va avea următoarea componenţă:

 1. Viceprimarul în subordinea căruia se află Direcţia Patrimoniu (preşedintele comisiei);
 2. Directorul Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Braşov (locţiiltorul preşedintelui comisiei);
 3. Şeful Serviciului Contencios al Primăriri Municipiului Braşov (secretarul comisiei);
 4. Directorul Direcţiei Patrimoniu a Primăriei Municipiului Braşov;
 5. Preşedintele Comisiei nr. 1 a Consiliului Local;
 6. Secretarul Comisiei nr. 1 a Consiliului Local;
 7. Preşedintele Comisiei nr. 2 a Consiliului Local;
 8. Preşedintele Comisiei nr. 3 a Consiliului Local;
 9. Preşedintele Comisiei nr. 4 a Consiliului Local;
 10. Preşedintele Comisiei nr. 5 a Consiliului Local;
 11. Preşedintele Comisiei nr. 6 a Consiliului Local;
 12. Preşedintele Comisiei nr. 7 a Consiliului Local.

Comisia astfel alcătuită va organiza audienţe pe probleme de spaţiu (locuinţe sociale) după un program propriu.

       ART. 5. La şedinţele comisiei pot asista reprezentanţii mass-media, câte un reprezentant al structurilor asociative prevăzute la art. 1 şi cei ai unităţilor bugetare care fac obiectul prezentei hotărâri.

Procesele-verbale ale comisiei vor sta la dispoziţia celor interesaţi la Serviciul Relaţii cu Publicul al Primăriei Municipiului Braşov.

      ART. 6. Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesa şi beneficiarii stabiliţi de Consiliul Local pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

Nivelul chiriei nu va depăţi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, iar diferenţa până la valoarea nominală a chiriei, calculată potrivit prevederilor legale, va fi subvenţionată de la bugetul local al Municipilui Braşov.

     ART. 7. Se aprobă modelul de cerere de solicitare a unei locuinţe sociale, anexă care face parte inegrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 8. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE