Hotărârea nr. 44/2000

OBIECT:*INSUSIREA "RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA",PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE DL.FLORESCU AUREL MIRCEA SI MUNICIPIUL BRASOV* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFE

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 44

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: însuşirea Raportului de expertiză tehnică referitor la aprobarea schimbului de terenuri între domnul Florescu Aurel Mircea şi Municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 9196/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, prin care se propune însuşirea raportului de expertiză tehnică referitor la aprobarea schimbului de terenuri între domnul Florescu Aurel Mircea şi Municipiul Braşov,

În temeiul art.84, alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de ec. Centu Aurel, privind schimbul de terenuri între domnul Florescu Aurel Mircea şi Municipiul Braşov.

        ART. 2. Se aprobă schimbul între terenul înscris în C.F. nr. 21982 cu nr.top. 2096/1/6, proprietar Florescu Aurel Mircea, şi terenul înscris în C.F. nr. 12219, cu nr.top. (5815-5816-5818)/(2/7), proprietar Statul Român.

        ART. 3. Terenul înscris în C.F. nr. 21982, cu nr.top. 2096/1/1/6, în suprafaţă de 560,52 m.p., trece în proprietatea Statului Român, iar terenul înscris în C.F. 11219, cu nr.top. (5815-5816-5818)/(2/7). Lotul nr. 7, în suprafaţă de 500 m.p., trece în proprietatea lui Florescu Aurel Mircea, ca urmare a schimbului de terenuri menţionat la art. 2.

        ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE