Hotărârea nr. 43/2000

OBIECT:*CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRASOV, STR.LUNGA NR.215, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR:ANCU GEORGETA* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 43

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Lungă nr. 215, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar fiind ANCU GEORGETA

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 16.696/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Lungă nr. 215, necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiar Ancu Georgeta,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se avizează de principiu concesionarea terenului în suprafaţă de 8,28 m.p. situat în Braşov, str. Lungă nr. 215, către Ancu Georgeta, în vederea extinderii construcţiilor existente (amenajare acces din strada la spaţiul comercial), în conformitate cu C.U. nr. 2981/1999 şi a planului de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre. Construcţiile noi ce urmează a se executa vor respecta aliniamentul clădirilor de la numărul 213 şi 219.

        ART. 2. Expertiza tehnică de identificare, dezmembrare şi evaluare a terenului menţionat la art. 1, se va înainta spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE