Hotărârea nr. 42/2000

OBIECT:*ESALONAREA LA PLATA A DEBITULUI RESTANT* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.2236/27.01.2000, AL DIRECTIEI IMPOZITE, TAXE LOCALE, SERVICIUL SOLUTIONARI CONTESTATII F

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 42

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: eşalonarea la plată a debitului restant

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 2236/27.01.2000 al Direcţiei Imopozite, Taxe Locale, Serviciul Soluţionări Contestaţii Facilităţi Fiscale, prin care se propune eşalonarea la plată a debitului restant, în sumă de 445.270 lei, în nouă rate lunare, începând cu luna martie 2000, reprezentând impozitul pe clădire şi taxa auto, pe perioada 1997 - 1999, calculate până la data de29.11.1999, datorate de Morgoci Vladimir,

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale, O.G. nr. 11/1996, privind executarea creanţelor bugetare cu modificările ulterioare şi dispoziţiile art. 2 din H.G. nr. 714/1999,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă eşalonarea la plată a debitului restant în sumă de 445.270 lei, în nouă rate lunare, începând cu luna martie 2000, reprezentând impozitul pe clădire şi taxa auto calculată până la data de 29.11.1999, datorate de Morgoci Vladimir, cu domiciliul în Braşov, B-dul Saturn nr. 50, sc. F, ap. 41.

        ART. 2. Nerespectarea înlesnirilor la plată, astfel cum au fost acordate, conduce la pierderea valabilităţii aprobării, la calcularea majorărilor de întârziere pentru întreaga perioadă şi la începerea procedurii de executare silită.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE