Hotărârea nr. 41/2000

OBIECT:*REVOCAREA H.C.L. NR.431/29.12.1999,PRIVIND SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE CLADIRI DATORAT DE S.C. IUS S.A. BRASOV* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2000

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 41

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: revocarea H.C.L. nr. 431/29.12.1999, vizând scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri datorate de S.C. IUS S.A. Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 2883/25.01.2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, prin care se solicită reanalizarea hotărârii privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri, datorat de S.C. IUS S.A. Braşov,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 714/02.09.1999, pentru aprobarea procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 431/29.12.1999, privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri datorat de S.C. IUS S.A. Braşov.

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE