Hotărârea nr. 40/2000

OBIECT:*ACORDAREA FOLOSINTEI GRATUITE A TERENURILOR PE CARE SUNT AMPLASATE CABINE PENTRU DIFUZAREA LEGITIMATIILOR DE CALATORIE ÎN MUN.BRASOV* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATU

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 40

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: acordarea folosinţei gratuite a terenurilor pe care sunt amplasate cabine pentru difuzarea legitimaţiilor de călătorie în Municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 1510 din 17 ianuarie 2000 al Serviciului Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind acordarea folosinţei gratuite a terenurilor pe care sunt amplasate cabine pentru difuzarea legitimaţiilor de călătorie în Municipiul Braşov,

În temeiul art. 20, litera g, art. 28 şi art. 86 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către R.A.T. S.A. Braşov a terenurilor pe care sunt amplasate cabine pentru difuzarea legitimaţiilor de călătorie în Municipiul Braşov.

Destinaţia terenului: cabine pentru difuzarea legitimaţiilor de călătorie pentru transportul în comun în Municipiul Braşov.

Durata: 5 ani.

Suprafaţa terenului:  29,3 m.p. pentru un număr de 28 de cabine.

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE