Hotărârea nr. 4/2000

OBIECT:*REGLEMENTAREA SITUATIEI BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA CE AU FOST ÎN ADMINISTRAREA R.A. TERMO* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 31 IANUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.20.722/1999, AL DIRECTIEI PATRIM

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 4

din data de 31 ianuarie 2000

OBIECT: reglementarea situaţiei bunurilor proprietate publică ce au fost în administrarea R.A. TERMO

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 ianuarie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 20.722/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, cu privire la reglementarea situaţiei bunurilor proprietate publică ce au fost în administrarea R.A. Termo,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, H.G. nr. 548/1999, adresa nr. 689/1999 a M.L.P.A.T. şi adresa nr. D 2/1529/1999 a Guvernului României - D.A.P.L.,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă completarea anexei 1, lit. D din H.C.L. nr. 286/1999, cu bunurile din anexele 1A/a; 1 A/b; 1 A/c, 1 A/d; 1 A/e, parte integrantă din prezenta hotărâre, bunuri ce au fost în administrarea R.A. Termo Braşov.

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA