Hotărârea nr. 38/2000

OBIECT:*APROBAREA UTILIZARII DISPONIBILULUI DIN FONDUL DE RULMENT DESTINAT ACOPERIRII GOLULUI TEMPORAR DE CASA* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 21 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.5.666/16.02.2000, AL DIRE

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 38

din data de 21 februarie 2000

OBIECT: aprobarea utilizării disponibilului din fondul de rulment destinat acoperirii golului temporar de casă

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 21 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 5.666/16.02.2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea utilizării disponibilului din fondul de rulment pentru acoperirea golului temporar de casă,

Având în vedere prevederile art. 32 (4) din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă utilizarea disponibilului din fondul de rulment în valoare de 2.365.919.715 lei, ori de câte ori este nevoie, pe parcursul anului curent, pentru acoperirea golului temporar de casă.

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE