Hotărârea nr. 37/2000

- PRIVIND:*DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI R.A. TERMO BRASOV* CONSILIUL LOCAL AL M

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 37

din data de 21 februarie 2000

OBIECT: desemnarea administratorului R.A. TERMO Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 21 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 5.614/2000, întocmit de un grup de consilieri, prin care se propune validarea contractului de administrare încheiat cu echipa de administratori, în baza O.U.G. nr. 49/1999, precum şi H.G. nr. 364/1999,

Vâzând încheierea judecătorului delegat de Tribunalul Braşov, pe lângă Oficiul Registrului Comerţului din data de 1 noiembrie 1999, prin care s-a dispus radierea din Registrul Comerţuui a S.C. TERMOLUX S.A.,

Văzând, de asemenea, avizul juridic consultativ nr. 2379/15.02.2000 al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 49/1999 şi ale H.G. nr. 364/1999,

În temeiul art. 20, alin. 2, litera i şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă desemnarea echipei de specialişti formată din:

- Dr. Ing. Gulacsi Iosif

- Ing. Velicea Achim

- Ec. Rascarache Florica.

        ART. 2. Se mandatează domnul Gulacsi Iosif, pentru a îndeplini procedura de înmatriculare a R.A. TERMO Braşov, în Registrul Comerţului.

        ART. 3. Comisia constituită potrivit dispoziţiilor H.C.L. nr. 45/1998, pentru reorganizarea R.A. TERMO Braşov, va prezenta Consiliului Local, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, propuneri de transformare a regiei în societate comercială.

         ART. 4. Se revocă prevederile H.C.L. nr. 64/1999, privind înfiinţarea S.C. TERMOLUX S.A., prin reorganizarea R.A. TERMO Braşov, modificată prin H.C.L. nr. 184/1999 şi H.C.L. nr. 6/2000, precum şi a H.C.L. nr. 5/2000, privind concesionarea serviciului public de termoficare în Municipiul Braşov.

        ART. 5. Administratorul R.A. TERMO Braşov şi comisia prevăzută la art. 3 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE