Hotărârea nr. 354/2000

OBIECT: RESPINGEREA CONTESTATIILOR AGENTILOR ECONOMICI CARE ÎSI DESFASOARA ACTIVITATEA ÎN ZONA BAZARULUI HARMAN-VLAHUTA SI ZONA BAZARULUI GARA C.F.R. CALATORI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000,

H O T Ã R Â R E A    NR. 354

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  respingerea contestaţiilor agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în zona Bazarului Hărman-Vlahuţă şi zona Bazarului Gară C.F.R. Călători

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 30.624/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Autorizare Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice, privind respingerea contestaţiilor agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea din zona Bazarului Hărman - Vlahuţă şi zona Bazarului Gară C.F.R. Călători,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se resping contestaţiile agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în zona Bazarului Hărman - Vlahuţă şi zona Bazarului Gară C.F.R. Călători, înregistrate sub nr. 29072/21 noiembrie 2000, respectiv nr. 29853/29 noiembrie 2000.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU