Hotărârea nr. 353/2000

OBIECT: AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE DE CATRE PRIMARIEI BRASOV, ÎN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI COMERCIALE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. 31066/20

H O T Ã R Â R E A    NR. 353

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  autorizarea persoanelor fizice şi juridice de către Primăria Braşov, în vederea desfăşurării de activităţi comerciale

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 31.066/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Autorizare Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice, privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice de către Primăria Braşov, în vederea desfăşurării de activităţi comerciale,

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2001, persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea comercială pe raza Municipiului Braşov au obligaţia de a se autoriza la Primăria Municipiului Braşov, după cum urmează.

a) Pentru comerţul desfăşurat în structuri de vânzare mică, medie, mare, precum şi pentru comerţul desfăşurat în afara spaţiilor de vânzare şi comerţul la distanţă, autorizarea se va face în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000. Tot aici se încadrează şi agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale în construcţii provizorii ce ocupă domeniul public şi pentru care plătesc o chirie conform contractelor de închiriere.

b) Pentru agenţii economici care plătesc taxe de ocupare a domeniului public în scopul desfăşurării de activităţi comerciale, autorizarea se face pe o perioadă de maxim un an de zile, conform modelului din anexate la hotărâre.

     ART. 2. Cererea de autorizare şi fişa de caracterizare a structurii de vânzare se vor întocmi în două exemplare, din care unui va rămâne în evidenţele Primăriei Braşov, iar cel de-al doilea va fi eliberat solicitantului.

     ART. 3. Autorizaţiile de funcţionare, de piaţă şi de comerţ stradal emise de Serviciul Autorizare Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile pe întreaga perioadă pentru care au fost aprobate, urmând ca la expirarea acestora agenţii economici să solicite reautorizarea, în conformitate cu condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre de Consiliul Local.

     ART. 4. Eliberarea autorizaţiei se va face contra unei taxe unice în sumă de 100.000 lei, iar pentru prelungirea autorizaţiilor eliberate conform art. 1, pct. b, contra unei taxe al cărei cuantum este 1/2 din nivelul taxei unice. Nivelul taxei unice se va reactualiza anual pe bază de hotărâre de Consiliu Local, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an. Sumele provenite din încasările acestor taxe se vor constitui ca venituri la bugetul local.

     ART. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice altă dispoziţie contrară.

    ART. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU