Hotărârea nr. 351/2000

OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA STR. AUREL VLAICU NR. 18 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. T 36273 DIN 30 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERI

H O T Ã R Â R E A    NR. 351

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  expertiză tehnică str. Aurel Vlaicu nr. 18

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 36.273 din 30 noiembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind raportul de expertiză tehnică nr. 2515 întocmit de Barbu Valter, referitor la terenul situat în str. Aurel Vlaicu nr. 18,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Nu se însuşeşte punctul de vedere  exprimat de către expertul Barbu Valter în raportul de expertiză tehnică nr. 2515/2000 cu privire la terenului situat în str. Aurel Vlaicu nr. 18 şi anume că acesta constituie grădina imobilului. Terenul în cauză este destinat bunei desfăşurări a activităţii

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU