Hotărârea nr. 350/2000

OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA REVENDICARE TEREN ÎN STR. GHEORGHE LAZAR NR. 16 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. T 36272 DIN 29 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVO

H O T Ã R Â R E A    NR. 350

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  expertiză tehnică revendicare teren în str. Gheorghe Lazăr nr. 16

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 36.272 din 29 noiembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind raportul de expertiză tehnică nr. 1781/2000, întocmit de expertul Leberciuc Mihai referitor la terenul situat în str. Gheorghe Lazăr nr. 16,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Nu se însuşeşte punctul de vedere exprimat de către expert în expertiza tehnică nr. 1781/2000 referitoare la terenul situat în Braşov, str. Gheorghe Lazăr nr. 16, întrucât terenul în litigiu este afectat de construcţiile în curs de realizare din Centrul Civic, respectiv - galerii comerciale şi hotel.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU