Hotărârea nr. 35/2000

OBIECT:*TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A LOCUINTELOR ACHIZITIONATE DE S.C. RIAL S.R.L. BRASOV* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.1451/2000, AL DIRECTIE

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 35

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a locuinţelor achiziţionate de S.C. RIAL S.R.L. BRAŞOV

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 1451/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a locuinţelor achiziţionate de S.C. RIAL S.R.L. Braşov,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, anexa III, pct. 6 şi ale Legii nr. 114/1996, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă ca apartamentele enumerate mai jos să aibă destinaţia de locuinţe sociale, şi anume:

- APARTAMENTE CU 2 CAMERE:

 1. str. Uranus nr. 19, ap. 19;
 2. str. deda nr. 1, ap. 4;
 3. str. Anghel Saligny nr. 20, ap. 14;
 4. str. Vişinului nr. 6, ap. 1;
 5. str. Ciprian Porumbescu nr. 44, ap. 8

- APARTAMENTE CU 3 CAMERE:

 1. str. Simeria nr. 7, ap. 2;
 2. str. Vişinului nr. 18, ap. 14;
 3. str. Frasinului nr. 1, ap. 4;
 4. str. Vişinului nr. 3B, ap. 5;
 5. str. Vişinului nr. 6, ap. 6;
 6. str. Vişinului nr. 2, ap. 5;
 7. str. Vişinului nr. 1A, ap. 12.

        ART. 2. Apartamentele menţionate la art. 1 se trec în domeniul public al Municipiului Braşov.

        ART. 3. Se interzice achiţionarea de către S.C. RIAL S.R.L., a oricărui fel de construcţie fără aprobarea prealabilă a Consiliului Local.

        ART. 4. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA