Hotărârea nr. 349/2000

OBIECT: APROBAREA CONSILIULUI LOCAL PRIVIND MODIFICAREA DURATEI DE FOLOSINTA A TERENURILOR DESTINATE AMPLASARII DE PANOURI PUBLICITARE DE CATRE F.C. BRASOV PE DRUMUL POIENII CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DA

H O T Ã R Â R E A    NR. 349

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  aprobarea Consiliului Local cu privire la modificarea duratei de folosinţă a terenurilor destinate amplasării de panouri publicitare de către F.C. Braşov pe Drumul Poienii

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 22.108 din 31 august 2000 al Serviciului Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind aprobarea Consiliului Local de a modifica durata de folosinţă a terenurilor destinate amplasării de panouri publicitare de către F.C. Braşov pe Drumul Poienii,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă ocuparea domeniului public cu 18 panouri publicitare pe Drumul Poienii de către Fotbal Club Braşov în următoarele condiţii:

Destinaţia terenului: amplasare de panouri publicitare.

Durata: pe o perioadă de 5 ani, în condiţiile H.C.L. nr. 42/1992, art. 4.

Suprafaţa ocupată la sol: 4 m.p./panou.

Terenurile se dau în folosinţă gratuită.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU