Hotărârea nr. 348/2000

OBIECT: VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER MUNICIPAL AL DOMNULUI CIPRIAN CHIRICHES CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND ADRESA NR. 32097/2000 A PARTIDULUI ROMÂNIA MARE BRASOV, PRIN CARE

H O T Ã R Â R E A    NR. 348

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  validarea mandatului de consilier municipal al domnului Ciprian Chiricheş

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând adresa nr. 32097/2000 a Partidului România Mare Braşov, prin care se menţionează că domnul Ciprian Chiricheş urmează să ocupe locul de consilier municipal devenit vacant,

Văzând H.C.L. nr. 322/2000 privind încetarea calităţii de consilier municipal a domnului Dinu Gheorghe,

Având în vedere raportul comisiei de validare cu privire la legalitatea alegerii domnului Ciprian Chiricheş şi validarea acestuia,

Având în vedere prevederile art.77, alin.(9) din Legea nr.70/1991, republicată şi modificată prin O.G.U. nr. 28/2000,

În temiul art. 17 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic: Se validează mandatul de consilier municipal al domnului Ciprian Chiricheş începând cu data prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU