Hotărârea nr. 347/2000

OBIECT: ÎNSUSIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA-EVALUARE PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL SATURN NR. 19, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. TVS HOLDING S.R.L. CONSILIUL LOCAL

H O T Ã R Â R E A    NR. 347

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare privind concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 19, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. TVS Holding S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 18.965/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 19, în suprafaţă de 2,00 m.p., necesar realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. TVS Holding S.R.L.,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temiul art. 20, litera g, art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 19, care va fi înscris, conform expertizei tehnice nr. 219/2000 întocmită de S.C. Trimcad S.A., în C.F. nr. 17161 cu nr.top. 7498/1/a/2/1/1/3/2, 7498/1/a/3/1/1/3/2, 7498/1/b/1/1/3/2, în suprafaţă de 2,00 m.p., aparţinând domeniul privat al Statului Român către S.C. TVS Holding S.R.L.

     ART. 2. Preţul terenului este de 4.960.800 lei adică 200 USD (1 USD=24804 lei la data înscrisă în expertiza tehnică de evauare nr. 238/2000 întocmită de S.C. Trimcad S.A., respectiv 30 ianuarie 2000), revenind o redevenţă de 4 USD/m.p./an ce va fi plătită în lei, funcţie de paritatea leu/USD comunicată de Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 2615/2000 este de realizare a accesului stradal direct, prin extinderea spaţiului înscris în C.F. nr. 29931 cu nr.top. 7493/CXXXVI.

    ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU