Hotărârea nr. 346/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. "ATELIER DE ASAMBLARE APARATE DE CONDITIONAT AER" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. T 30759/2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJARE

H O T Ã R Â R E A    NR. 346

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  aprobare P.U.D. - Atelier de asamblare aparate de condiţionat aer

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 30.759/2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. - Atelier de asamblare aparate de condiţionat aer str. Pictor Andreescu,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. - Atelier de asamblare aparate de condiţionat aer elaborat de S.C. V&K S.R.L. Sfîntu Gheorghe şi iniţiat de S.C. Rondaldes S.R.L. Braşov.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU