Hotărârea nr. 345/2000

OBIECT: RADIERE SARCINI DIN C.F. NR.25468 PRIVIND IMOBILUL DIN STR. HORTENZIEI NR. 57 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T. AD. 37598 DIN 21 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI

H O T Ã R Â R E A    NR. 345

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  radiere sarcini din C.F. nr. 25468 pentru imobilul din str. Hortenziei nr. 57

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T ad. 37.598 din 21 noiembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, cu privire la radierea sarcinilor din foaia C din C.F. nr. 25468, top. 8782/1/b/1/74 al imobilului din str. Hortenziei nr. 57,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se vor radia din prevederile extrasului de C.F. nr. 25468 nr.top. 8782/1/b/1/74 privind imobilului din str. Hortenziei nr. 57 - proprietatea lui Muntean Gheorghe şi Bian Ana-Maria, de la foaia C, sarcinile înscrise.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU