Hotărârea nr. 344/2000

OBIECT: ÎNSUSIRE EXPERTIZA TEHNICA - STR. NICOPOLE - AVRAM IANCU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 37764/2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITO

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 344

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  însuşire expertiză tehnică, str. Nicopole - Avram Iancu

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 37.764/2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind expertiza tehnică, terenuri str. Nicopole - Avram Iancu,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşesc punctele de vedere exprimate de către în documentaţia privind identificare terenuri, existenţ de construcţii pe acele loturi, posibilităţi de dezmembrare şi evaluare pentru loturile din str. Nicopole - Avram Iancu, ocupate de către Clubul Dinamo.

     ART. 2. Loturile în cauză nu pot face obiectul revendicării.

    ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU