Hotărârea nr. 343/2000

OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT DATORATE DE NUMITA MARINESCU CAMELIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. 46039 DIN 29 N

H O T Ã R Â R E A    NR. 343

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe venit datorate de numita Marinescu Camelia

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 46.039 din 29 noiembrie 2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale - Serviciul Soluţionări Contestaţii, Facilităţi Fiscale, prin care se propune eşalonarea la plată a debitului restant, în sumă totală de 887.369 lei, reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe venit, în şase rate lunare începând cu luna ianuarie 2001,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare cu modificările ulterioare şi dispoziţiile H.G. nr. 714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă scutirea la plată a debitului restant, în sumă totală de 887.369 lei, reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe venit, datorat de Marinescu Camelia din Braşov, str. Jepilor nr. 6A, bl.A6A, sc. C, ap. 22.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU