Hotărârea nr. 341/2000

OBIECT: RENEGOCIEREA CLAUZELOR DIN CONTRACTELE DE CONCESIUNE ALE TERENURILOR AFERENTE SPATIILOR C1 IV.2 SI C4 M.1.2. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD. 20572/2000 AL D

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 341

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  renegocierea clauzelor din contractele de concesiune ale terenurilor aferente spaţiilor C1 IV.2 şi C4 M.1.2.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 20572/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind renegocierea clauzelor din contractele de concesiune ale terenurilor aferente spaţiilor C1 IV.2 şi C4 M.1.2.,

Având în vedere avizul dat de comisia de specialitate,

În temiul art. 20, litera g din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă încheierea actelor adiţionale, conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre, la contractele de concesiune încheiate cu Compania Naţională "Loteria Română" S.A., privind terenurile aferente spaţiilor C1 IV.2 şi C4 M.1.2. din Centrul Civic.

 

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU

ANEXA NR. 1                                  

la H.C.L. nr. 341/2000                          

ACT ADIŢIONAL

la contractul de concesiune al terenului în suprafaţă de 13/728 m.p. aferent spaţiului C1 IV.2 din Centrul Civic

I. Părţile contractante

a) MUNICIPIUL BRAŞOV, reprezentat prin dl. Ioan Ghişe - primar, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, tel.: 068/416550, fax.: 068/473001, având cont nr. 21.22.02.07 deschis la Trezoreria Braşov şi Cod Fiscal nr. 4384206, în calitate de concedent şi

b) COMPANIA NAŢIONALÃ "LOTERIA ROMÂNÃ" S.A., reprezentată prin domnul Nicolae Cristea - director, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, tel.: 01/3157580, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/9689/1999, Cod Fiscal nr. R 1237185, având cont deschis la Banca Agricolă S.A., Sucursala Municipiului Bucureşti nr. 671458, în calitate de concesionar,

De comun acord modifică prevederile art. 7, 8, 9 şi 10 din contractul de concesiune, acestea devenind:

IV. Preţul concesiunii

Art. 7. Preţul concesiunii (redevenţa) este de 780.000 lei/an, aşa cum rezultă din oferta prezentată de concesionar în cadrul licitaţiei publice din data de 20 decembrie 1991 şi pe baza căreia s-a făcut adjudecarea licitaţiei, adică 4.149 USD/an (1 USD = 188 lei la data de 20 decembrie 1991).

V. Modalitatea de plată a preţului

Art. 8. Plata preţului concesiunii (redevenţa) se va efectua integral până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic, în lei, funcţie de paritatea leu/USD comunicată de Banca Naţională a României pentru data efectuării plăţii.

Art. 9. Pentru anul 2000 plata preţului concesiunii (redevenţa) se va efectua până la data de 30 decembrie 2000.

Art. 10. În cazul în care preţul concesiunii (redevenţa) nu va fi plătit până la termenul menţionat la art. 8, se vor percepe penalizări de întârziere, conform prevederilor legale în vigoare.

Dacă plata preţului concesiunii (redevenţa) nu se efectuează în termen de 3 luni de la data de 31 martie 2000, contractul se reziliază unilateral fără somaţie, punere în întârziere sau judecată, suma restantă urmând a fi recuperată pe cale de executare silită.

II. Restul clauzelor contractuale din contractul de concesiune rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 exemplare dintre care 3 exemplare pentru concedent şi 1 exemplar pentru concesionar.

                     CONCEDENT                                                                                              CONCESIONAR

             MUNICIPIUL  BRAŞOV                                                   COMPANIA NAŢIONALÃ "LOTERIA ROMÂNÃ" S.A.

                      PRIMAR                                                                                                  DIRECTOR GENERAL,

                IOAN  GHIŞE                                                                                                    NICOLAE CRISTEA

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL CONTENCIOS