Hotărârea nr. 340/2000

OBIECT: LUCRARE P.U.D. - CLADIRE DE LOCUIT CU D+P+M, STR. DUPA INISTE NR.64 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.8908 DIN 6 SEPTEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLT

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 340

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  lucrare P.U.D. - Clădire de locuit cu D+P+M, str. După Inişte nr. 64

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 8909 din 6 septembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind lucrarea P.U.D. - "Clădire de locuit cu D+P+M cu două apartamente duplex, pe str. După Inişte nr. 64, Braşov",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, 

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă documentaţia P.U.D. - "Clădire de locuit cu D+P+M cu două apartamente duplex, pe str. După Inişte nr. 64, Braşov".

     ART. 2. Se va pune de acord suprafaţa şi configuraţia lotului, conform dezmembrării avizate sub nr. 32262/1998.

     ART. 3. Se va întabula în cartea funciară dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr. 24554 nr.top. 2356, 2357/1/1/1/2 şi 2357/1/1/2/a/1, iar asupra lotului cu nr.top. 2356, 2357/1/1/1/2, 2357/1/1/2/a/1, lotul/II, proprietar Statul Român prin Municipiul Braşov.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU