Hotărârea nr. 34/2000

OBIECT:*COMPLETAREA ART.4, LIT."B" DIN CAP.III AL REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND ADRESA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA BR

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 34

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: completarea art. 4, litera b din Cap. III al Regulamentului de funcţionare al sistemului de parcare

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă Braşov nr. 51/2000, înregistrată la noi sub nr. 1100/2000, prin care se solicită eliberarea permiselor de parcare pentru autoturismele din dotare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 67/1999, privind regulamentul de funcţionare al sistemului de parcare,

În temeiul art. 20, literele g şi f şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă completarea literei b, art. 4 din Cap. III al Regulamentului de funcţionare al sistemului de parcare, după cum urmează:

"b) autovehicule de intervenţie (Salvare, Pompieri, Poliţie, Primărie, Prefectură, Consiliul Judeţean, Sanepid, Mediu, Ministerul Apărării Naţionale, Gospodărire Oraş, Parchet, Medicină Legală şi alte instituţii publice), aflate în misiune".

        ART. 2. Regulamentul de funcţionare al sistemului de parcare astfel completat, va fi republicat.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA

ANEXà        

la H.C.L. nr. 34/2000   

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1. Prezentul regulament, împreună cu anexele, reglementează gestiunea şi folosirea sistemului de parcări la suprafaţă în Municipiul Braşov, cu scopul de a descongestiona zonele aglomerate ale oraşului, prin limitarea şi taxarea staţionărilor.

CAP. II ZONE TARIFARE

ART. 2. Sistemul de parcare cu plată se aplică împărţind teritoriul municipiului în 3 (trei) zone tarifare (Zona 1, Zona 2, Zona 3), (anexa nr. 1) - zonele vor fi semnalizate cu semnale verticale şi orzontale (Anexa nr. 2).

ART. 3. Staţionarea în zonele în care există parcare cu plată este permisă de la ora 8.00 la 20.00, în zilele lucrătoare, prin plata tarifului zonei respective. Excepţie fac parcările zonelor turistice, în care se plăteşte staţionarea şi în zilele de sărbătoare, staţionarea fiind liberă în afara orarului.

CAP. III. CONDIŢII DE PLATÃ

ART. 4. În zonele 1 şi 2 certificarea plăţii tarifului de staţionare va fi făcută folosind aparate electronice cu monezi sau scheda magnetică, ce vor emite o chitanţă în care va fi specificat timpul staţionării, conform plăţii efectuate, sau cu tichete şi abonamente. Chitanţele, tichetele cât şi abonamentele vor fi expuse în loc vizibil în interiorul autovehiculului pentru respectivele controale.

În zona 3 - certificarea plăţii va fi efectuată prin expunerea tichetului sau a abonamentului la loc vizibil.

Plata tarifului pentru staţionare e obligatorie pentru toate autovehiculelel cu excepţia:

a) autovehiculele corpului diplomatic;

b) autovehiculele de intervenţie (Salvare, Pompieri, Poliţie, Primărie, Prefectură, Consiliul Judeţean, Sanepid, Mediu, Ministrul Apărării Naţionale, Gospodărire Oraş, Parchet, Medicină Legală şi alte instituţii publice), aflate în misiune.