Hotărârea nr. 339/2000

OBIECT: ÎNSUSIRE EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND TERENUL DIN STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 17 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. T 34707 DIN 13 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 339

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  însuşire expertiză tehnică pentru terenul din str. Ciprian Porumbescu nr. 17

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 34.707 din 13 noiembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, cu privire la identificarea, afectarea de detalii de sistematizare, stabilirea valorii de circulaţie şi a stării actuale a terenului din str. Ciprian Porumbescu nr. 17,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere al expertului Popa Radu din expertiza tehnică nr. 2214/2000 cu privire la identificarea, afectarea de detalii de sistematizare, stabilirea valorii de circulaţie şi a stării actuale a terenului din str. Ciprian Porumbescu nr. 17.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU