Hotărârea nr. 338/2000

OBIECT: OBLIGATIILE MUNICIPIULUI BRASOV CE DECURG DIN DETINEREA ÎN PROPRIETATE A UNOR APARTAMENTE CU DESTINATIA "LOCUINTE SOCIALE", SITUATE ÎN IMOBILE CU MAI MULTE APARTAMENTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 338

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  obligaţiile Municipiului Braşov ce decurg din deţinerea în proprietate a unor apartamente cu destinaţia "locuinţe sociale", situate în imobile cu mai multe apartamente

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 22.874/2000 al Direcţiei Relaţii-Comunicare, Biroul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari, cu privire la obligaţiile Municipiului Braşov ce decurg din deţinerea în proprietate a unor apartamente cu destinaţia "locuinţe sociale", situate în imobile cu mai multe apartamente,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, republicată şi modificată, ale H.G. nr. 446/1997, ale H.C.L. nr. 417/1999, ale H.C.L. nr. 35/2000, ale H.C.L. nr. 125/1997,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă plata din bugetul local a cheltuielilor de întreţinere datorate pentru locuinţele sociale, proprietatea Municipiului Braşov, conform anexei nr. 1.

     ART. 2. Se aprobă plata de către S.C. RIAL S.R.L. a cheltuielilor de întreţinere datorate pentru locuinţele sociale, conform anexei nr. 2.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU