Hotărârea nr. 337/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. - COMPLEX COMERCIAL ZONA GARII BRASOV - CALATORI NORD CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 20803 DIN 9 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DE

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 337

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  aprobare P.U.D. - Complex Comercial zona Gării Braşov - Călători Nord

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 20.803 din 9 noiembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind proiectul P.U.D. - Complex Comercial zona Gării Braşov - Călători Nord,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. "Complex Comercial zona Gării Braşov - Călători Nord", elaborat de arh. Grecu Cornel Dan şi iniţiat de U.S.C. - Bazar Gară.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU