Hotărârea nr. 336/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA STR. AVRAM IANCU NR. 122 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T. AD. 24838/1999 DIN 13 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEG

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 336

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  aprobare P.U.D. - Construire sediu firmă str. Avram Iancu nr. 122

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T ad. 24.838/1999 din 13 noiembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului, privind proiectul P.U.D. - "Construire sediu firmă, str. Avram Iancu nr. 122",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. - "Construire sediu firmă, str. Avram Iancu nr. 122", proiect nr. P 536/2000, elaborat de S.C. Plan Proiect S.R.L. şi având ca beneficiar S.C. Romard S.R.L., cu menţiunea de a respecta condiţia stabilită de 20% pentru spaţiu de producţie, din suprafaţa parcelei.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU