Hotărârea nr. 335/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. - MINIHOTEL CU RESTAURANT - STR. DUPA INISTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T AD. 30633 DIN 13 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 335

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  aprobare P.U.D. - Minihotel cu restaurant - str. După Inişte

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T ad. 30.633 din 13 noiembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind proiectul P.U.D. - Minihotel cu restaurant, str. După Inişte cu front spre continuare str. Colţul Putinarilor (Calea Vacilor),

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. - "Minihotel cu restaurant", lot amplasat pe str. După Inişte la frontul situat spre continuarea str. Colţul Putinarilor, proiect elaborat de S.C. MGH S.R.L. şi având ca beneficiar pe Kiss Zoltan, cu menţiunea reglementării situaţiei juridice a terenului pentru drumul de acces la minihotel.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU