Hotărârea nr. 332/2000

OBIECT: APROBARE AMPLASAMENT LOCUINTE A.N.L. - STR. OLTULUI; CARPATILOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 34699, T. AD. 29766 DIN 17 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 332

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  aprobare amplasament locuinţe A.N.L., str. Oltului, Carpaţilor

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 34.699, T. ad. 39.766 din 17 noiembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului, privind proiectul "Amplasament locuinţe A.N.L.", str. Oltului - Carpaţilor,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul "Amplasament locuinţe A.N.L. - str. Oltului", pe terenul înscris în C.F. nr. 10283 şi nr.top. 6749/1/1/6, în suprafaţă de 600 m.p. şi proiectul "Amplasament locuinţe A.N.L. - str. Carpaţilor".

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU