Hotărârea nr. 331/2000

OBIECT: ÎNSUSIRE EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND TERENUL DIN STR. ROSIORILOR NR. 13 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. T 32732 DIN 20 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, D

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 331

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  însuşire expertiză tehnică privind terenul din str. Roşiorilor nr. 13

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 32.732 din 20 noiembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului, privind terenul din str. Roşiorilor nr. 13,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşete punctul de vedere exprimat de către expertul Popa Radu în documentaţia de expertiză tehnică nr. 1583/2000 referitor la terenul situat în Braşov, str. Roşiorilor nr. 13, ca terenul expropriat prin Decretul nr. 183/1987, care face parte din actuala stradă Fundătura Roşiorilor, să fie menţinut ca domeniu public.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU