Hotărârea nr. 330/2000

OBIECT: ÎNSUSIREA "RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA-EVALUARE" PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE DOMNUL SCÂRNECI RADU SI MUNICIPIUL BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANAL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 330

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare pentru aprobarea schimbului de terenuri între domnul Scârneci Radu şi Municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 13.869/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, privind schimbul de terenuri între domnul Scârneci Radu şi Municipiul Braşov,

Având în vedere prevederile art. 84, alin. 3 din Legea nr. 69/1991, republicată şi H.C.L. nr. 222/2000,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare întocmit de arh. Eleonora-Adriana Ţaric, privind schimbul de terenuri între domnul Scârneci Radu şi Municipiul Braşov.

     ART. 2. Se aprobă schimbul între terenul înscris în C.F. nr. 19870 cu nr.top. 14187/1/a/1/1 proprietar Scârneci Radu şi terenul care se va înscrie în C.F. nr. 3084 cu nr.top. 14205/1/1/b/5/1/1/1/1/1/2 proprietar Statul Român.

     ART. 3. Terenul înscris în C.F. nr. 19870 cu nr.top. 14187/1/a/1/1 în suprafaţă de 4357,45 m.p. trece în proprietatea Statului Român, iar terenul care se va înscrie în C.F. nr. 3084 cu nr.top. 14205/1/1/b/5/1/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 4574,20 m.p., trece în proprietatea domnului Scârneci Radu ca urmare a schimbului de terenuri menţionat la art. 2.

     ART. 4. Terenul în suprafaţă de 1120,0 m.p. cu destinaţia "cale de acces" se va înscrie în C.F. nr. 3084 cu nr.top. 14205/1/1/b/1/1/1/1/1/3 proprietar Statul Român.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU