Hotărârea nr. 33/2000

OBIECT:*TRANSFORMAREA A DOUA POSTURI CU ÎNCADRARE DE STUDII MEDII, ÎN POSTURI CU ÎNCADRARE DE STUDII SUPERIOARE AFLATE ÎN COMPONENTA SERVICIULUI LICITATII, CONTRACTE ECONOMICE.* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 33

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: transformarea a două posturi cu încadrare de studii medii, în posturi cu încadrare de studii superioare aflate în componenţa Serviciului Licitaţii, Contracte Economice

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 1096/2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune schimbarea nivelului de încadrare din studii medii în studii superioare, pentru două posturi din cadrul Serviciului Licitaţii, Contracte Economice,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă transformarea încadrării a două posturi aflate în componenţa Serviciului Licitaţii, Contracte Economice, din nivel de studii medii în nivel de studii superioare.

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA