Hotărârea nr. 329/2000

OBIECT: RESPINGEREA CONTESTATIEI DOMNULUI SZAKACS DEZIDERIU PRIVIND H.C.L. NR. 74/2000 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. 25612/2000 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 329

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  respingerea contestaţiei domnului Szakacs Dezideriu privind H.C.L. nr. 74/2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 25.612/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind contestaţia referitoare la H.C.L. nr. 74/2000,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge contestaţia depusă sub nr. 25.612/2000 de numitul Szakacs Dezideriu referitoare la H.C.L. nr. 74/2000, din următoarele motive:

  • terenul situat în Braşov, str. Codrul Cosminului nr. 86 figurează în evidenţele de carte funcţiară ca fiind în proprietatea Statului Român;
  • domnul Szakacs Dezideriu trebuia, ca în baza unei expertize vizată de Direcţia Arhitectură Urbanism, să-şi înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate conform Legii nr. 18/1991, republicată şi a Legii nr. 122/1995, petentul foloseşte o parte din curtea imobilului de mai sus, fără forme legale;
  • proprietatea doamnei Martelli Ilona nu se învecinează cu "proprietatea" domnului Szakacs Dezideriu, întrucât ultimul nu şi-a întabulat nici un drept de proprietate în evidenţele de carte funciară;
  • raportul de expertiză tehnică întomit de S.C. Trimcad S.A. a fost avizat spre neschimbare de Direcţia Arhitectură Urbanism.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU