Hotărârea nr. 328/2000

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. JULIUS ROMER NR.2 ÎN VEDEREA EXECUTARII DE LUCRARI DE AMENAJARE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. 16.890/2000 AL D

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 328

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  concesionarea terenului situat în Braşov, str. Julius Romer nr. 2 în vedere executării de lucrări de amenajare

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 16.890/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune respingerea contestaţiei doamnei Stinghe Liana privind H.C.L. nr. 125/2000 ca fiind nefondată,

Având în vedere prevederile art. 84, alin. (3) din Legea nr. 69/1991, republicată şi art. 1, alin. (2) din Legea nr. 219/1998,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge contestaţia doamnei Stinghe Liana privind H.C.L. nr. 125/2000 ca fiind nefondată, întrucât nu se respectă prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU