Hotărârea nr. 327/2000

OBIECT:CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. TOAMNEI NR.16 ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARA POPESCU AZOTA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFER

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 327

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 16 în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiară Popescu Azota

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 26.578/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 16, în suprafaţă de 12 m.p., necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiară Popescu Azota,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temiul art. 20, litera g din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 16, identificat prin C.F. nr. 31181 cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/2/2, 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/1/2, în suprafaţă de 12 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Popescu Azota.

Aleea de acces în suprafaţă de 2,96 m.p., realizată conform H.C.L. nr. 54/1991, se va înscrie în C.F. nr. 31181 cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/2/3, 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/1/3.

     ART. 2. Preţul terenului este de 29.584.800 lei adică 1.200 USD (1 USD = 24.654 lei la data înscrisă în expertiza tehnică de evaluare nr. 217/2000 întocmită de S.C. Trimcad S.A., respectiv 23 octombrie 2000), revenind o redevenţă de 4 USD/m.p./an ce va fi plătită în lei funcţie de paritatea leu/USD comunicată de Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului, conform C.U. nr. 3977/2000 este pentru crearea unui acces din exterior cu scară la imobilul înscris în C.F. nr. 31183 cu nr.top. 882/2/b/2/2/2/2/2/2/6/1.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU