Hotărârea nr. 326/2000

OBIECT: AVIZARE CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRASOV, STR. CARPATILOR NR. 13 ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR BENEFICIAR CABINET STOMATOLOGIC DR. VASARHELYI MOISE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 326

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  avizarea concesionare teren situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 13, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar cabinet stomatologic dr. Vasarhelyi Moise

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 26.749/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 13, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar Cabinet stomatologic dr. Vasarhelyi Moise,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, şi art. 84, alin. 3 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se avizează de principiu concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 5,4 m.p., identificat conform C.U. nr. 2939/23 septembrie 1999, anexă la prezenta hotărâre, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar Cabinet stomatologic dr. Vasarhelyi Moise.

     ART. 2. Expertiza tehnică de identificare, dezmembrare şi evaluare a terenului menţionat la art. 1 va fi întocmită pe cheltuiala solicitantului de către un expert autorizat şi va fi înaintată spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU