Hotărârea nr. 325/2000

OBIECT: MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.97/2000 SI A REGULAMENTULUI DE PARCARE APROBAT PRIN H.C.L. NR.67/1999 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.036/30 NOI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 325

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  modificarea Contractului de concesiune nr. 97/2000 şi a Regulamentului de parcare aprobat prin H.C.L. nr. 67/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 30.036/30 noiembrie 2000 al Comisiei de analiză a activităţii S.C. P & P S.R.L., în legătură cu parcările concesionate, constituită în baza H.C.L. nr. 191/2000 şi D.P. nr. 821/2000, prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr.97/2000 şi a regulamentului de parcare din Municipiul Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 67/1999,

Tinând cont de concluziile comisiei din care rezultă în mod neîndoielnic imposibilitatea obiectivă de derulare a contractului mai sus-menţionat,

Având în vedere prevederile Legii nr. 32/1968, Legii nr. 219/1998, ale H.G. nr. 216/1999 şi ale H.C.L. nr. 67/1999,

În temiul art. 20, litera g din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte referatul nr. 30.036/30 noiembrie 2000 al Comisiei de analiză a activităţii S.C. P&P S.R.L. în legătură cu parcările concesionate, parte integrantă a prezentei hotărâri.

     ART. 2. Se modifică Regulamentul de parcare din Municipiul Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 67/1999 conform referatului mai sus-menţionat.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU

 R E F E R A T

           OBIECT: Modificarea Caietului de sarcini, a Regulamentului de parcare şi a contractului nr. 97/2000

Comisia constituită conform H.C.L. nr. 191/2000 şi a D.P. nr. 821/2000, în urma documentelor analizate a constatat următoarele:

A. Stadiul realizării investiţiei de către concesionar este următorul: conform proceselor-verbale de recepie nr. 33.763/19.10.2000 şi nr.t 33.436/14.11.2000, punerea în funcţiune a investiţiei pe zona I, a demarat în septembrie 2000 şi s-a finalizat în prima decadă a lunii noiembrie 2000, valoarea sa ridicându-se la aproximativ 5.000.000.000 lei.

B. Imposibilitatea realizării încasărilor, estimate - atât de către concesionar prin studiul tehnico-economic, cât şi de către concedent prin Studiul de oportunitate, datorită următoarelor:

 • Cap. 4 şi 5, Control şi Sancţiuni, din Regulament, este inoperabil şi a condus la emiterea unui număr de cca. 35.200 de "Constatări" de contravenţii imposibil de valorificat;
 • Concesionarul nici personal şi nici prin prepuşi nu a fost împuternicit să emită procese-verbale de constatare a contravenţiilor, singurele în măsură de a fi executate.
 • Concesionarul a solicitat modificarea regulamentului, în acest sens încă din data de 8 iunie 2000 prin adresa nr.15.7244.
 • Concesionarul a întocmit zilnic aceste "constatări" care au un caracter de document cu "regim special intern".
 • Imposibilitatea majorării tarifului orar, în funcţie de paritatea leu/dolar, în conformitate cu regulamentul şi contractul, datorită:

- tarifului orar iniţial mult prea ridicat;

- corelare cu alte tarife practicate în ţară (exemplu Bucureşti 4700 lei/oră),

- efecte sociale (conform prevederilor regulamentului la ora actuală tariful orar ar fi trebuit să fie la nivelul de 11.000 lei/oră),

- acţiunea de eliminare a efectului inflaţiei ar fi condus la adoptarea a 5 H.C.L.-uri în 5 luni de funcţionare.

 • Imposibilitatea exploatării unor străzi, bulevarde cum ar fi: Vlahuţă, Zizin, Berzei, Victoriei, în regim de parcare cu plată, datorită faptului că în aceste zone lipsesc instituţiile publice de interes general şi totodată nu se simte nevoie descongestionării lor.
 • Imposibilitatea exploatării economice din Poiana Braşov deoarece obligaţia plăţii tarifului de parcare din parcările cu plată coroborată cu lipsa acţiunii de disciplinare a organelor de control competente, încurajează staţionarea în afara parcărilor, ocolindu-se de fapt în acest fel obligaţia de plată a tarifului de parcare.
 • Imposibilitatea exploatării în regim de permanenţă a unor parcări ca de ex.: str. G. Bariţiu - datorită lucrărilor de refacere a covorului asfaltic: Uranus, Saturn - datorită obturării locurilor de parcare de către producătorii agricoli; Saturn, Gară Călători, N. Bălcescu (zona magazinului universal) - datorită ocupării permanente de către taximetrişti etc.
 • Lipsa de eficienţă economică a abonamentelor, datorită nivelului extrem de redus al tarifului, care reprezintă, pe zi, echivalentul a doar 0,03 ore până la max. 0,78 ore, în timp ce în Bucureşti, preţul abonamentelor acoperă pe zi echivalentul a 7,25 ore.

C. Necesitatea eliminării unor clauze confuze referitoare la:

plata unor penalităţi

salubrizarea şi deszăpezirea, în folosul bune exploatări a concesiunii.

Având în vedere cele mai sus-menţionate comisia propune următoarele:

1. Modificarea Cap. 4 şi 5 (Control şi Sancţiuni) din Regulament, conform cu Anexa 1 (care face parte integrantă din prezentul referat).

2. Redevenţa pentru anul 2000 va fi plătită de către concesionar, raportată la 20% din încasări.

3. Plata redevenţei aferente anului 2000 se va face până la data de 21.12.2000.

4. Începând cu anul 2001, redevenţa anuală se va calcula ca 20% din încasări, dar nu mai puţin de preţul de adjudecare al licitaţiei, exprimat în dolari, plata făcându-se în lei, la cursul leu-dolar, de la ultima modificare de tarif efectuată.

Pentru eliminarea efectului inflaţiei, modificarea tarifelor se va face semestrial, prin H.C.L.

5. Începând cu 2001, plata redevenţei se va face trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare.

6. Tariful abonamentelor să acopere după cum urmează:

 • locatari                          0,2 ore/zi
 • persoane fizice           1 oră/zi
 • persoane juridice        2 ore/zi

7. Abonamentele gratuite pentru autovehiculele cuprinse la Cap. III, art. 4, alin. 3 vor fi eliberate de către firma gestionară, la solicitarea în scris a concedentului, pentru fiecare asemenea abonament, concesionarului i se scade de la plata redevenţei contravaloarea unui abonament universal, după caz.

8. Se modifică anexa II de la Caietul de sarcini, conform cu Anexa 2 (parte integrantă din prezentul referat).

9. Atât parcările cât şi domeniul public din Poiana Braşov să facă parte din sistemul de parcare, zona I turistică.

Taxarea în această zonă se va face în intervalul 8-20, inclusiv în zilele nelucrătoare.

Tariful de parcare se va percepe atât în parcări, cât şi pe domeniul public, semnalizat corespunzător, evidenţierea încasărilor se va face separat, iar plata redevenţei se va face ca 25% din încasări.

10. Realizarea investiţiei să se finalizeze după cum urmează:

Zona I      01.12.2000

Zona II    30.04.2001

Datorită eliminăriizonei III, cuantumul valoric al investiţiei aferente acestei zone, se va repartiza pe celelalte zone.

Pentru Poiana Braşov termenul de realizare a investiţiei este 30 iunie 2001, cu condiţia ca soluţia tehnică să fie elaborată de către concedent până la 15 martie 2001.

11. Concesionarul să realizeze la termenele prevăzute în contract investiţia, în caz contrar va plăti o penalizare în conformitate cu Caietul de sarcini, Cap. VI, art. 7.

12. Concesionarul este obligat ca în parcările unde îşi desfăşoară activitatea, în timpul programului impus, să menţină starea de curăţenie, iar pe timpul iernii să ia toate măsurile de menţinere a numărului de locuri de parcare în exploatare, prin îndepărtarea zăpezii din locurile unde cei care îndeplinesc activitatea de deszăpezire nu pot să pătrundă cu utilazele specifice. Activitatea de deszăpezire propriu-zisă, se va desfăşura conform graficului elaborat de concedent (adus la cunoştinţa concesionarului), de preferinţă în afara orelor de exploatare a parcărilor.

Membrii comisiei:

dl. IONESCU LUCIAN

dl. GONŢEA ION

dl. DINU GHEORGHE

dl. SORICI IOAN

dl. STAN CICERONE

dl. PUŞDERCÃ ADRIAN

dl. CIORNEI VICTOR.

ANEXA NR. 1               

la H.C.L. nr. 325/2000        

CAPITOLUL IV - CONTROL

2. Art. 5 se modifică şi va avea următorul conţinut:

"Prin dispoziţie, Primarul va împuternici angajaţii firmei concesionare în ceea ce priveşte constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor de către Primar şi stabilirea despăgubirilor datorate de contravenient".

3. Art. 6 se modifică şi va avea următorul conţinut:

"Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) Neplata tarifului de parcare;

b) Neexpunerea la loc vizibil a chitanţelor, tichetelor, abonamentelor astfel încât să permită descifrarea acestora;

c) Parcarea în zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor handicapate;

d) Depăşirea timpului de parcare plătit;

e) Staţionarea maşinilor agricole, a vehiculelor industriale, a cmioanelor şi a tuturor mijloacelor de transport care nu intră în spaţiul de parcare delimitat de semnalele orizontale;

f) Parcarea cu nerespectarea marcajelor (pe zonele haşurate, intrări în imobile şi în locurile rezervate).

4. Art. 6 se completează după cum urmează:

"Art. 6.1. Contravenţiile săvârşite de conducătorii auto se sancţionează precum urmează:

 

Contravenţiile prevăzute la literele a, b, c, d, e din art. 6, săvârşite în zonele I, cu amendă de la 100.000 lei până la 250.000 lei.

Contravenţiile prevăzute la literele a, b, c, d, e din art. 6, săvârşite în zonele II, cu amendă de la 80.000 lei până la 200.000 lei.

Contravenţiile prevăzute la literele a, b, c, d, e din art. 6, săvârşite în zonele III, cu amendă de la 60.000 lei până la 150.000 lei.

Contravenţia prevăzută la art. 6, litera f se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei până la 400.000 lei în zonele I, cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei în zonele II, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Concesionarul are posibilitatea ca în loc de întocmirea procesului-verbal să procedeze la blocarea roţilor, iar pentru deblocare se va percepe tariful de 100.000 lei.

Art. 62 Odată cu constatarea contravenţiei agenţii firmei concesionare vor stabili prin procesul-verbal de constatare şi cuantumul despăgubirii, care va fi stabilit între minimul tarifului/oră şi tariful a 10 ore + cheltuieli efectuate firmei concesionare.

Împreună cu procesul-verbal de constatare a contravenţiei se va comunica contravenientului şi nştiinţarea de plată pentru despăgubire. În înştiinţarea de plată se va prevedea expres că dacă nu se achită amenda şi despăgubirea în termen de 15 zile de la comunicare se va trece la executarea silită.

Art. 63 Procesul-verbal se va întocmi şi comunica conform dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 32/1968.

Art. 64  Dacă contravenientul va achita pe loc amenda sau în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal va plăti jumătate din minimul amenzii prevăzută de prezentul regulament pentru fapta săvârşită.

Dacă contravenientul se angajează sub semnătură să achite, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru fapta săvârşită, agentul firmei concesionare va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

Plata amenzii se va face la Primăriei Municipiului Braşov, iar contravenientul va preda chitanţa la firma concesionară.

Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se va putea face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Plângerea se va depune la sediul Primăriei.

Plângerea se soluţionează de instanţa competentă.

ANEXA NR. 2          

la H.C.L. nr. 360/1999     

modificată prin H.C.L. nr. 325/2000

TABEL CU PARCÃRILE AUTO DIN MUNICIPIUL BRAŞOV

Zona

 

Nr. locuri

I 1. Str. Armata Română din str. Republicii până în str. Mureşenilor, longitudinal pe ambele părţi

46

I 2. Str. Grigoraş Dinicu, intersecţia cu str. N. Bălcescu şi str. Diaconu Coresi

25

I 3. Rectorat

65

I 4. Str. Nicolae Iorga (partea dinspre parc)

83 

I 5. Str. Sf. Ioan (în spatele hotelului ARO) 

 50

I 6. Liceul Unirea (de la Modarom la str. N. Bălcescu) 

 40 

I 7. Str. N. Bălcescu (vis-a-vis de magazinul Universal)

 42

I 8. Str. N. Bălcescu - Armata Română - Politehnicii 

80 

I 9. Parcarea cuprinsă între clădirea Poştei şi Parcul Eroilor 

53 

I 10. Str. Mureşenilor 

56 

I 11. Str. G. Bariţiu 

40 

I 12. Str. D. Gherea - latura sudică - Magazin Star 

25 

I 13. Telefoane - sediu nou 

 18

I 14. Str. M. Sadoveanu 

28 

I 15. Parcare B-dul Eroilor - partea stângă sens mers de la hotel ARO până la Teatrul Dramatic 

172 

I 16. Prelungire  B-dul Eroilor - partea stângă sens mers

28 

I 17. B-dul Eroilor - Hotel Capitol

19 

I 18. Poiana Braşov (parcare staţie R.A.T., restaurantul Ursul, parcare Hotel Teleferic, parcare Şura Dacilor, parcare Coliba Haiducilor, parcare Complex Favorit, parcare vis-a-vis Hotel Sportul, domeniul public - cf. acceptului comisiei de circulaţie a Primăriei Braşov) 

 

I 19. Parcare faţă hotel ARO

50 

I 20. Str. Postăvarului (de la CJ, până la str. Politehnicii) 

15 

I 21. Str. Vlad Ţepeş 

12 

II 22. Gara de călători (în faţă şi alveolele laterale) 

121 

II  23. Str. Uranus (zona Complexul Mare)

120 

II   24. B-dul Saturn (zona Complexul Mare) 

28 

II  25. Parcare intersecţie str. Al. I. Cuza cu str. I. Maniu 

30 

II 26. Parcare Camera de Comerţ (B-dul M. Kogălniceanu) 

35 

II  27. Parcare Primăria Municipiului Braşov - C7 

62 

II  28. B-dul Victoriei (zona Piaţa Dacia) 

40 

I+II 

29. B-dul 15 Noiembrie (Teatrul Dramatic - Centrul Civic) 

  80 zona II

10 zona I

              

 I+II 30. Str. I. Maniu 

50 zona II

20 zona 1 

II  31. Parcare ASIROM - Banc Post 

 20

II  32. Str. Hirscher, intersecţia cu str. Castelului (zona trafo) 

34 

II  33. Magazinul Star (platou) 

84 

II  34. Platforma Spitalul Militar 

38 

  TOTAL GENERAL 1719 din care: 

Zona I: 977

Zona II: 742