Hotărârea nr. 324/2000

OBIECT: APROBAREA UTILIZARII DISPONIBILULUI DIN FONDUL DE RULMENT DESTINAT ACOPERIRII GOLULUI TEMPORAR DE CASA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.32082/27 DECEMBRIE 20

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 324

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  aprobarea utilizării disponibilului din fondul de rulment destinat acoperirii golului temporar de casă

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 32.082/27 decembrie 2000 al Direcţiei Economice, în care se propune aprobarea utilizării disponibilului din fondul de rulment pentru acoperirea golului temporar de casă,

Având în vedere prevederile art. 32(4) din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale,

În temiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă utilizarea disponibilului din fondul de rulment în valoare de 73.938.001,48 lei, pentru acoperirea golului temporar de casă.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU