Hotărârea nr. 323/2000

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2000 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. 31.801/22 DECEMBRIE 2000 AL DIRECTIEI ECONOMICE ÎN CARE SE P

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 322

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  aprobarea bugetului rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 31.801/22 decembrie 2000 al Direcţiei Economice, în care se propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2000 în sumă de 423.732.763 mii lei la partea de venituri şi 427.741.246 mii lei la partea de cheltuieli,

Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale,

În temiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2000 în sumă de 423.732.763 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 427.741.246 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU

ANEXA                                              

la H.C.L. nr. 323/2000                             

- mii lei -                           

COD

Denumire indicat

Buget aprobat prin H.C.L. nr. 313/2000

Influenţe

Buget rectificat

34.02.03

TOTAL VENITURI, din care:

sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice

423.371.763

36.050.000

+361.000

+361.000

423.732.763

36.411.000

63.02

35.03

TOTAL CHELTUIELI, din care:

- servicii de dezvoltare publică şi locuinţe

- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei

427.380.246

191.091.705

68.000.000

+361.000

+361.000

+361.000

427.741.246

191.452.705

68.361.000

 

DEFICIT

-4.008.483

 

-4.008.483