Hotărârea nr. 322/2000

OBIECT: ÎNCETAREA CALITATII DE CONSILIER MUNICIPAL A DOMNULUI GHEORGHE DINU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE ________________________, ANALIZÂND ADRESA NR.31394/18 DECEMBRIE 2000, PRIN CARE DOMNUL CONSILIER GHEOR

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 322

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  încetarea calităţii de consilier municipal a domnului Gheorghe Dinu

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând adresa nr. 31.394/18 decembrie 2000, prin care domnul consilier Gheorghe Dinu aduce la cunoştinţă demisia sa din Consiliul Local,

În temiul art. 19 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se constată încetarea mandatului de consilier municipal a domnului Gheorghe Dinu, prin demisie.

 

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU